Permise auto

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE DIN CADRUL INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETULUI ARAD

este competent sa solutioneze cereri avand ca obiect:

• Programarea pentru examinarea candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere
• Examinarea candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere;
• Preschimbarea permiselor de conducere model vechi, si a celor declarate pierdute;
• Preschimbarea permiselor de conducere straine(pentru permisele nationale emise de state cu care Romania are
acorduri internationale) in permis de conducere romanesc(diferentiat pentru state din U.E. sau non-U.E. );
• Eliberarea permiselor de conducere( la prima emitere sau preschimbare);
• Eliberarea de adeverinte privind vehiculele inmatriculate sau radiate din evidenta ( in baza temeiului legal );
• Eliberarea de adeverinte privind permisele de conducere si posesorii de permise de conducere;

DEPUNEREA CERERILOR
Cererile pentru eliberarea :
permiselor de conducere se depun personal de catre solicitanti la ghiseele S.P.C.R.P.C.I.V., aflate în municipiul Arad, daca solicitantii au domiciliul in judetul Arad, si vor fi însotite de urmatoarele documente:
- carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de de identitate aflate în termen de valablitate, în original si copie xerox;
- cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este însotita de certificatul de nastere în original si copie xerox;
- dovada achitarii taxei de permis de conducere (C.E.C. : 68 RON);
- permisul anterior, daca este cazul.
- Fisa detinatorului permisului de conducere dactilografiata ;
- Fisa medicala TIP A avizata de catre institutia medicala autorizata (cu valabilitate 1 an) daca perioada de valabilitate a permisului de conducere a expirat;
Cetatenii români nu pot detine simultan doua sau mai multe permise de conducere nationale .
La depunerea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se preiau imaginea si semnatura digitale astfel ca este necesara prezenta posesorului de permis de conducere.

ELIBERAREA PERMISULUI DE CONDUCERE .

Permisul de conducere se ridica de catre titular. În cazul în care, din motive obiective, titularul permisului de conducere nu se poate deplasa sa ridice permisul de conducere, acesta poate fi ridicat de o persoana împuternicita prin procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Permisele de conducere neridicate de titulari, al caror termen de valabilitate a expirat, se anuleaza.

Termenele în care se solutioneaza cererile privind eliberarea permiselor de conducere curg dupa cum urmeaza:
a) pentru cererile privind eliberarea permiselor de conducere 20 zile lucratoare.
Calcularea termenelor se efectueaza de la data depunerii dosarului.

PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Documentele necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere, ca urmare a pierderii, furtului sau distrugerii celui anterior:
- carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, buletin de de identitate aflate în termen de valablitate, în original si copie xerox;
- dovada achitarii taxei de permis de conducere (C.E.C. : 68 RON);
- Fisa detinatorului permisului de conducere dactilografiata ;
- Fisa medicala TIP A avizata de catre institutia medicala autorizata (cu valabilitate 1 an) daca perioada de valabilitate a permisului de conducere a expirat;
- Declaratie pe proprie raspundere privind pierderea si circumstantele pierderii permisului de conducere
- Dovada organului de politie la care a fost sesizat furtul.
- Dosar plic
Furtul permisului de conducere.
În cazul declararii furtului este necesara prezentarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului respectiv, la cea mai apropiata unitate de politie de locul producerii faptei(Daca declararea furtului permisului de conducere s-a facut la o unitate de politie din strainatate, adeverinta va fi însotita si de o traducere a acesteia, efectuata de un traducator autorizat).
Pierderea permisului de conducere.
Se depune in dosarul de preschimbare declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, privind pierderea permisului de conducere si circumstantele producerii acesteia.

SOLUTIONAREA CERERILOR CETATENILOR ROMÂNI DE PRESCHIMBARE A PERMISELOR DE CONDUCERE

STRAINE OBTINUTE ÎN STRAINATATE

Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare românesti în conditiile ordinului 1480/2006 si cu respectarea Directivei EU 2006/126/CE din 20 Decembrie 2006 publicata in Jurnalul Oficial 1403/30.12.2006 p0018-0060.
Pot fi preschimbate cu documente similare românesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, denumita în continuare Conventie, prevazute în anexa nr. 1 a ordinului 1480/2006, precum si cele eliberate de autoritatile statelor prevazute în anexa nr. 2 a ordinului 1480/2006.
Nu pot fi preschimbate cu documente similare românesti, chiar daca au fost emise în statele prevazute în anexele nr. 1 si 2 a ordinului 1480/2006, urmatoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat;
c) permisele de conducere de elev conducator;
d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazurilor când a intervenit
una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din actul normativ mentionat.
Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza îsi au domiciliul sau resedinta, urmatoarele documente:
a) permisul de conducere strain în original si traducerea legalizata în limba româna a acestuia;
b) documentul de identitate al solicitantului în original si în copie, respectiv:
b1) pasaportul si permisul de sedere temporara sau, dupa caz, permanenta în România, în cazul cetatenilor straini;
b2) pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetatenilor români;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, al carei model se stabileste de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata în spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, încheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate în permisul de conducere preschimbat;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national românesc ori strain sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati în vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;
g) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
(2) În cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere strain, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si valabilitatii permisului de conducere de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului apartinator. Aceeasi procedura se aplica si în cazul permiselor de conducere straine pierdute sau furate.
La depunerea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se preiau imaginea si semnatura digitale astfel ca este necesara prezenta posesorului de permis de conducere.

Permisul de conducere românesc se elibereaza în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului.

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE :

Permise de conducere


ORAR:
Preluare

Luni 08.30 – 13.00
Marti 08.30 – 13.00
Miercuri 08.30 – 13.00
Joi 10.00 – 13.00
Vineri 08.30 – 13.30

Eliberare documente

Luni 14.00 - 16.00
Marti 14.00 - 16.00
Miercuri 14.00 - 16.00
Joi 14.00 - 18.00
Vineri 08.30 – 13.30

Examinarea candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere

ORAR:

Programare pentru examinare

Luni 09.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
Marti 09.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
Miercuri 09.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
Joi 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00
Vineri ----------------------------------


Examinare:
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri – de la 08.30


Telefon/fax: 0257/ 21.47.44

Bibliografie legislativa:
1. OMAI nr. 1497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
2. OMAI nr. 1455/2006 privind forma, dimensiunile si continutul permisului de conducere
3. OMAI nr. 1480/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti
4. O.U.G. nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
6. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
7. Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
8. Metodologie profesionala


© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad