Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local, fiind garantul respectării legii și ordinii publice pe plan local.

În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administrației publice centrale din subordinea Guvernului și conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

Principalele atribuții ale prefectului:

·         Asigură, la nivelul județului, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;

·         Acționează, pentru realizarea în județ, a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;

·         Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;

·         Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;

·         Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;

·         Asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență;

·         Dispune, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație;

·         Utilizează, în calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a acestei activități;

·         Dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;

·         Asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;

·         Dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de integrare europeană;

·         Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;

·         Asigură folosirea, în condițiile legii, a limbii materne, în raporturile dintre cetățenii aparținând minorităților naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%;

·         Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și însărcinările primite de Guvern.

 

 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

12.02.2018 - 18.02.2018

Luni 12.02.2018

1100- Ședință operativă

Marți 13.02.2018

1000 - Comisia Județeană de Fond Funciar

Miercuri 14.02.2018

- activități curente 

Joi 15.02.2018

0900 - Audiențe

- activități curente

Vineri 16.02.2018

 - activități curente

Sâmbătă 17.02.2018

Duminică 18.02.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad