RegulamentREGULAMENTUL
de funcţionare a Colegiului Prefectural Arad


Art.1.
Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederilor art. 22, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările.ulterioare.

Art.2.
(1) Colegiul prefectural se întruneşte lunar la prefectură, de regulă în prima zi de luni din lună, la orele 14,00 şi este prezidat de către prefect.

(2) În lipsa prefectului, şedinţele colegiului prefectural sunt prezidate de către subprefectul desemnat de către acesta.

Art.3.
Colegiul prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

Art.4.
(1) Membrii colegiului prefectural, precum şi celelalte persoane a căror prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară sunt convocate de către prefect, prin ordin emis în acest sens. Ordinul de convocare se comunică membrilor prin fax sau e-mail, cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei, cu excepţia cazurilor de maximă urgenţă când convocarea membrilor se poate de îndată.

(2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.

(3) În mod excepţional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor colegiuluiprefectural.

Art.5.
(1) Membrii colegiului prefectural sunt obligaţi să participe personal la şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate.

(2) Membrul colegiului prefectural aflat în situaţia prevăzută la alin. 1 trebuie să comunice în scris numele înlocuitorului său de drept.

Art.6.
(1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de Serviciul conducerea institutiilor publice deconcentrate şi relaţii internaţionale din cadrul Instituţiei Prefectului şi are ca atribuţii:
• redactarea ordinului de convocare a membrilor în şedinţă;
• luarea măsurilor pentru comunicarea ordinului de convocare către membrii şi invitaţi, inclusiv pentru aducerea la cunoştinţă publică a materialelor ce vor fi prezentate în şedinţa colegiului prefectural, prin publicarea lor pe site-ul Instituţiei Prefectului, cel târziu până în preziua şedinţei;
• primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural;
• întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural;
• comunicarea lunară la Ministerul Administraţiei şi Internelor a tematicii şi programării şedinţei de colegiu prefectural pentru luna următoare, cel târziu pâna la data de 25 a lunii în curs;
• comunicarea lunară la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de 5 zile de la data şedinţei, a raportului sinteză, conform modelului comunicat de minister.

(2) Procesul-verbal de şedinţă se întocmeşte şi se semnează de către funcţionarul care asigură secretariatul colegiului prefectural, se contrasemnează de către şeful serviciului, după care se înaintează Prefectului sau subprefectului care a condus şedinţa, în absenta prefectului, în vederea aprobării.

Art.7.
(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, colegiul prefectural adoptă hotărâri.

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului este decisiv.

Art.8.
(1) Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă instituţiilor interesate de către secretariatul colegiului prefectural.

(2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin oricare mijloace de publicitate.

(3) Hotărârile se înregistrează în registrul de hotărâri al colegiului prefectural.Agenda de lucru

Agenda Prefectului

11.12.2017 - 17.12.2017

Luni 11.12.2017

1100 - Ședință operativă

1130- Colegiu Prefectural

Marți 12.12.2017

1300 - Depunere coroană cu flori la Castelul Regal Săvârșin

1800 - Participare la Concertul de Colinde organizat de UAV Arad și Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"

Miercuri 13.12.2017

 - activități curente

Joi 14.12.2017

0900 - Audiențe

1400 - Ședință de lucru structuri MAI

Vineri 15.12.2017

1300 - Întâlnire de lucru comună la sediul Instituției Prefectului - Județului Hunedoara

Sâmbătă 16.12.2017

Duminică 17.12.2017

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

Manifestatii

  PROGRAMUL OMAGIERII EROILOR REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989 ÎN PERIOADA 21-23.12.2017   21.12.2017 ORA :             7:40 – Orologerie - Arad, str. Cocorilor                         8:10 – Strungul – Arad, Calea Victoriei                         8:40–Biserica Paraclisul Martirilor–Arad, Piaţa UTA–slujbă de pomenire                         9:00 – Troiţa Eroilor – Arad, cimitirul Eternitatea  ... Citeste...

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad